IMG_2272

Kirche Born, Kreis Dramburg, Aufnahme aus dem Jahr 2010